Công bố cơ sở khám chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành
Cập nhật: 13.11.2019 02:40
Công bố cơ sở khám chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe.

Công bố cơ sở khám chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe. (Xem file đính kèm)

782 CV CDT NGAY 04 BAN CONG BO CO SO KHAM CHUA BENH DAP UNG YEU CAU LA CO SO THUC HANH TRONG DAO TAO KHOI NGANH SUC KHOE.pdf